ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

  Przebieg terapii

1. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, omówienie badania         i ustalenie planu terapii

2.  Zakres oddziaływań, intensywność zajęć oraz dobór metod dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka

3. Dziecko podlega okresowej, kontrolnej (w ramach ustalonych spotkań) diagnozie, a jej wynik przedstawiony jest Rodzicowi/Opiekunowi dziecka

4. Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej, oraz nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących wpływać na decyzje dotyczące przeprowadzania zajęć    z dzieckiem

 5. Każde zajęcia terapeutyczne mają uzgodniony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka

 6. Na zajęcia można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe

 7. Rodzic/Opiekun ma prawo przebywać z dzieckiem na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować opuszczenie sali jeśli  miałoby to  być korzystniejsze dla przebiegu zajęć

8. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do:

• przyprowadzania i odbierania dziecka w określonym czasie,

• przestrzegania zaleceń terapeuty  dotyczących pracy                       i postępowania z dzieckiem w domu,

• informowania o równoległym poddawania dziecka innym oddziaływaniom terapeutycznym,

• udostępnianiu stosownej dokumentacji w celu pełnej diagnozy     i rzetelnej terapii

       Dzieci odbierane są z zajęć przez Rodziców/Opiekunów lub inne osoby mogące zapewnić bezpieczeństwo dziecku, wcześniej upoważnione przez Rodziców/Opiekunów

 9. Terapeuta na bieżąco informuje Rodzica/Opiekuna dziecka           o przebiegu i postępach terapii

10. Konsultacje z Rodzicami/Opiekunami i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzamy na początku lub na końcu zajęć. Możliwe jest także dodatkowe spotkanie w celu wyjaśnienia wszelkich dylematów związanych z terapią dziecka

11. Dzieci powinny być ubrane w wygodny strój, pozwalający na swobodny ruch, oraz posiadać skarpety antypoślizgowe. Przed zajęciami należy zdjąć dziecku zegarki, łańcuszki, pierścionki, itp.

12.  Rodzic/Opiekun ma prawo do zachowania poufności swoich    i dziecka danych personalnych, jak i wyników terapii. Przechowywana u nas dokumentacja nie będzie przekazywana ani ujawniana osobom trzecim.  Rodzic/Opiekun w dowolnym momencie ma  prawo wglądu do  dokumentacji terapeutycznej swojego dziecka

 

UWAGA! Przed pierwszym spotkaniem z dzieckiem wymagane jest spotkanie z Rodzicem/Opiekunem

Przy zapisach na terapię SI honorowana jest diagnoza z innego ośrodka, nie starsza niż 6 miesięcy od daty jej przeprowadzenia. Konieczne jest jedynie dostarczenie kopii opisu diagnozy do terapeuty SI przed rozpoczęciem zajęć.

 

Rozliczanie zajęć

1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy

2. Płatność za zajęcia dokonywana jest z góry za najbliższy miesiąc, za określoną liczbę zajęć w miesiącu.

3. Zajęcia opłacić można:

    •  gotówką na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu

    •  przelewem na konto do 7-go dnia danego miesiąca 

4. Brak wpłaty może skutkować nieprzyjęciem dziecka na zajęcia terapeutyczne

5. Na początku każdego miesiąca Rodzic/Opiekun jest zobowiązany zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka, oraz wspólnie z terapeutą wyznaczyć ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W przypadku braku możliwości ustalenia zastępczego terminu, kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc

6. Spóźnienie się dziecka na zajęcia nie zobowiązuje terapeuty do przedłużenia zajęć, a cena zajęć nie zostaje zmniejszona

7. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

• Nieobecność dziecka na zajęciach uprzejmie proszę zgłaszać do godziny 20.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia.

• W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do dnia poprzedzającego spotkanie do godziny 20.00, ustalany jest nowy termin zajęć.

• W przypadku zgłoszenia nieobecności po godzinie 20.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia, jak i w przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka lub nie pojawienia się dziecka na zajęciach opłata nie podlega zwrotowi.

8. Zajęcia można odwołać poprzez bezpośrednią rozmowę telefoniczną, SMS: 606 763 336 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.  Zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty przenoszone są na inny, uzgodniony z Rodzicem/Opiekunem termin. W przypadku braku możliwości ustalenia zastępczego terminu, kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny  miesiąc. Terapeuta odwołując zajęcia powiadamia o tym Rodziców/Opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem

10. Powtarzająca się nieobecność dziecka na zajęciach, uniemożliwiająca realizację planu terapeutycznego oraz nieprzestrzeganie w/w zasad mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia zajęć

 

Płatności za zajęcia proszę dokonywać na konto:

Odbiorca: Dar Terapii

nr rachunku: 91 1140 2004 0000 3802 7247 5698

W tytule należy wpisać: "terapia", imię i nazwisko dziecka oraz informację, za jaki okres dokonywana jest płatność

 

Gabinet Terapeutyczny Dar Terapii posiada swoją stronę internetową:

http://www.gabinetdarterapii.pl, na której umieszczane są aktualne informacje dotyczące działalności.

 

 Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych „Zasad uczestnictwa w zajęciach”, jak również zmiany cen.

Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna dziecka „Zasad uczestnictwa w zajęciach” jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.